niedziela, 27 listopada 2022; w sklepie jest 4813 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Zamknięcie roku 
– sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2022 rok - Webinarium 30.11.2022 (W2TW1130)
Nowość

Zamknięcie roku – sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2022 rok - Webinarium 30.11.2022 (W2TW1130)

Symbol: W2TW1130
Data rozpoczęcia: 30-11-2022
Czas trwania: 09:00-13:00
Miejsce: Internet

WEBINARIUM
cena: 660,00
opłata jednorazowa
w cenie nagranie z webinarium

zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
opis

Cel szkolenia: 

- podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad sporządzania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2022,
t.j. bilansu wykonania budżetu, bilansu państwowej i samorządowej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian funduszu, informacji dodatkowej oraz zbudowanie systemu eliminowania wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami objętych sprawozdaniem łącznym i zbiorczym.

   - na szkoleniu omówione zostaną aktualne wytyczne Ministerstwa Finansów,

- na szkoleniu zostaną przedstawione także zasady wykazywania danych księgowych w zakresie dochodów
i wydatków budżetowych, przychodów i kosztów, w tym przychodów i kosztów zaliczanych do działalności operacyjnej podstawowej, działalności pozostałej, działalności finansowej, należności i zobowiązań budżetowych, odsetek, odpisów aktualizujących należności, rozliczeń międzyokresowych przychodów
i kosztów oraz aktywów trwałych i obrotowych w zakresie obowiązujących na dzień 31 grudnia 2022 zasad wyceny aktywów i pasywów oraz zasad ustalania wyniku finansowego i wyniku wykonania budżetu.


Adresaci:

służby księgowe państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, gmin, powiatów, województw, urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów pracy, ministerstw i urzędów centralnych, urzędów wojewódzkich i administracji zespolonej, inspekcji i inspektoratów, sądów i prokuratury, krajowej administracji skarbowej, wojska i służb mundurowych, dysponentów państwowych funduszy celowych i rachunków dochodów własnych oraz centrów usług wspólnych, a także organów kontroli państwowej.


Materiały:
Każdy uczestnik otrzyma materiały przygotowane przez prowadzącego.


Prowadzący:
Tomasz Wojtania – doświadczony wykładowca z ponad 20 letnią praktyką, specjalista od trudnych tematów, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.  Autor wielu fachowych publikacji.

Organizacja:
1. Szkolenie realizowane jest w godzinach 09:00-13:00 na platformie Clickmeeting.

2. Zaświadczenie w formacie PDF wysyłane jest na pocztę e-mail.
3. Film ze szkolenia zostanie przekazany na pocztę e-mail uczestnikowi w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się szkolenie.


                                                              

Płać mniej za webinarium
karnet TRIOkwartalny abonament szkoleniowy
 
 
program
1. Obowiązki i odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego oraz kierownika centrum usług wspólnych za rachunkowość i sprawozdawczość finansową – wykaz terminów sprawozdawczych w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2022.
2. Identyfikacja podmiotu sprawozdawczego w systemie REGON na sprawozdaniu finansowym a zastosowanie numeru NIP na dokumentach źródłowych podmiot rachunkowości i sprawozdawczości finansowej – obowiązki sprawozdawcze j.s.f.p. publicznych za rok 2022 z uwzględnieniem art. 80 ustęp 1 ustawy o rachunkowości.
3. Nadrzędne zasady rachunkowości budżetowej oraz zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w rachunkowości budżetowej i ich zastosowanie w praktyce na dzień 31 grudnia 2022 roku w zakresie sprawozdań finansowych.
4. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2022 przez państwową i samorządową jednostkę budżetową, samorządowy zakład budżetowy oraz jednostkę obsługującą dysponenta państwowego funduszu celowego – analiza wzorów sprawozdań i obowiązków sprawozdawczych dla dysponentów części budżetowych, dysponentów II stopnia, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.
5. Powiązanie kont księgowych z poszczególnymi pozycjami bilansu jednostki i zakładu budżetowego za rok 2022 - aktywa trwałe i obrotowe, należności i zobowiązania, odpisy umorzeniowe środków trwałych, odpisy aktualizujące należności (wyjaśnienie dlaczego nie można księgować odsetek przypisanych a niezapłaconych na koncie 290), rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów, przykłady rozliczeń międzyokresowych przychodów, przykłady rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów, fundusz jednostki i wynik finansowy oraz stan (wynik) państwowego funduszu celowego w bilansie jednostki budżetowej i nieprawidłowości dot. funduszy celowych wykazywanych w bilansach samorządowych jednostek budżetowych.
6. Powiązanie kont księgowych i paragrafów klasyfikacji budżetowej z poszczególnymi pozycjami rachunku zysków i strat za rok 2022 – przychody i koszty z tytułu działalności operacyjnej podstawowej, w tym przychody stanowiące dochody budżetowe, pozostałe przychody i koszty operacyjne niezwiązane bezpośrednio z działalnością podstawową, w tym dodatnie i ujemne skutki finansowe zdarzeń nadzwyczajnych, przychody i koszty finansowe, wynik finansowy i zasady jego ustalania z podatkiem VAT.
7. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami zestawienia zmian funduszu    
jednostki i zakładu budżetowego za rok 2022 – zwiększenia i zmniejszenia funduszu,    
inwestycje, centralne zaopatrzenie oraz wynik finansowy.
8. Powiązanie kont księgowych poszczególnymi pozycjami informacji dodatkowej za rok
2022 – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dot. informacji dodatkowej i ich zastosowanie w  praktyce, przykłady liczbowe i zadania z praktyki w zakresie zdań własnych i zleconych.
9. Przygotowanie do sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego państwowej i samorządowej jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego za rok 2022.
10. Przygotowanie do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego za rok 2022 przez jednostkę nadrzędną – definicja jednostki nadrzędnej oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń, w tym w zakresie dysponenta II stopnia, dodatkowe wyjaśnienia MF w zakresie kont 840, 640, 290 dla państwowych jednostek budżetowych.
11. Przygotowanie do sporządzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za rok 2022 – bilans z wykonania budżetu JST oraz omówienie obowiązku dot. eliminowania wzajemnych rozliczeń.
12. Przykłady z praktyki i odpowiedzi na pytania.

 
 
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor