poniedziałek, 19 kwietnia 2021; w sklepie jest 4671 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Kurs głównego księgowego

Kurs głównego księgowego

Symbol: KGK121
Data rozpoczęcia: 07-09-2021
Czas trwania: 153 godziny/ 5 miesięcy
Miejsce: Centrum Szkoleniowe ODDK, Sopot-Wyścigi, ul. Rzemieślnicza 33 (ok. 8 min. od stacji kolejki SKM Sopot-Wyścigi)

   lub
cena: 2600,00
opłata jednorazowa
cena: 2800,00
opłata ratalna
1x600 4x550 zł

zapisz się
Masz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
opis

                            


Cel:

Celem kursu jest praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze głównego księgowego.

Uczestnicy:
Kurs jest przeznaczony dla osób z wykształceniem min. średnim, które posiadają wiedzę i umiejętności na poziomie samodzielnego księgowego i chcą podnieść swoje kwalifikacje z dziedziny rachunkowości.

Metody:
Program kursu jest realizowany za pomocą wykładów i ćwiczeń.

Materiały:
Uczestnik kursu otrzymuje następujący zestaw materiałów szkoleniowych:
 1. "Operacje gospodarcze w praktyce księgowej – wycena i ujęcie na kontach według polskiego prawa
  bilansowego (w tym KSR), MSR/MSSF, prawa podatkowego"
  R. Seredyński, K. Szaruga, M. Dziedzia,
  A. Lenarcik, ODDK
 2. Zestaw aktualnych przepisów prawnych z zakresu podatków dochodowych, VAT;
 3. Zestaw materiałów dotyczących rozliczeń z ZUS;
 4. Zbiór zadań.

Prowadzący:
Zajęcia na kursie prowadzą:
 1. biegli rewidenci;
 2. praktycy – główni księgowi;
 3. specjaliści organów administracji państwowej.

Organizacja:
 1. Program jest realizowany przez 5 miesięcy, obejmuje 153 godziny dydaktyczne. 
 2. Zajęcia odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 16.30–19.30.
 3. Uczestnik ma do wyboru dwie formy opłaty za kurs – jednorazową lub ratalną.
 4. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia zgodnego z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach i kursach stacjonarnych

program
1. Prawne regulacje oraz organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (8 h):

       a) Ustawa o rachunkowości oraz inne akty prawne,

       b) polityka rachunkowości,

       c) zakładowy plan kont,

       d) zasady przeprowadzania inwentaryzacji,

       e) instrukcja obiegu dokumentów,

       f) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych,

       g) odpowiedzialność zarządu i głównego księgowego za prowadzenie ksiąg rachunkowych,

       h) ochrona i archiwizacja danych księgowych.

2. Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkowego
      i MSSF (12 h):

       a) polityka rachunkowości i organizacja ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

       b) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa oraz amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
            w świetle przepisów księgowych i podatkowych,

       c) remonty i ulepszenia środków trwałych – ujęcie bilansowe i podatkowe,

       d) utrata wartości aktywów trwałych,

       e) umowy leasingowe,

       f) roczna korekta podatku VAT od zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

3. Inwestycje długo- i krótkoterminowe na tle uregulowań polskiego prawa bilansowego, podatkowego i MSSF (8 h):

       a) klasyfikacja, wycena początkowa i bilansowa nieruchomości i innych inwestycji rzeczowych,

       b) aktywa finansowe: udziały i akcje w jednostkach powiązanych, instrumenty finansowe,

       c) odpisy aktualizujące aktywa finansowe.

4. Zapasy (12 h):

       a) polityka rachunkowości w zakresie zapasów – wpływ prawa bilansowego na rozliczenia z budżetem,

       b) różnice inwentaryzacyjne – ujęcie księgowe i podatkowe (dla celów podatku dochodowego i VAT),

       c) odpisy aktualizujące zapasy – skutki podatkowe i księgowe,

       d) reklamacje,

       e) roczna korekta podatku VAT od zakupu materiałów,

       f) bonusy, rabaty i premie pieniężne – ujęcie dla celów VAT.

5. Należności i zobowiązania (12 h):

       a) bieżąca i bilansowa wycena należności i zobowiązań walutowych,

       b) należności dochodzone na drodze sądowej – ujęcie księgowe i podatkowe,

       c) cesje wierzytelności, umowy faktoringowe,

       d) kredyty bankowe (inwestycyjne i walucie obcej),

       e) zobowiązania warunkowe – ujawnienia,

       f) obowiązki sprawozdawcze jednostki wobec NBP.

6. Kapitały, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe (12 h):

       a) podwyższanie i obniżanie kapitałów spółek – konsekwencje prawne i podatkowe,

       b) aporty – ujęcie i wycena u wnoszącego i otrzymującego,,

       c) wypłata i opodatkowanie dywidendy,

       d) ewidencja błędów oraz zmian zasad rachunkowości,

       e) rozliczenia międzyokresowe kosztów i rezerwy – klasyfikacja i ewidencja księgowa i podatkowa,

       f) aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

7. Przychody i koszty jako element wyniku finansowego i podstawy opodatkowania (24 h):

       a) pojęcie i kategorie przychodów według UoR, MSSF i ustaw podatkowych (podatek dochodowy i VAT),

       b) rozliczanie przychodów tytułu umów długoterminowych,

       c) księgowe i podatkowe ujęcie kosztów uzyskania przychodów,

       d) rozliczanie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,

       e) elementy rachunku kosztów,

       f) rachunek zysków i strat a zeznanie podatkowe – przekształcenie,

       g) obowiązki podatnika w zakresie dokumentacji cen transferowych.

8. Zamknięcie roku bilansowego i podatkowego (8 h):

       a) wycena bilansowa aktywów i pasywów,

       b) zamykanie ksiąg rachunkowych – przeksięgowania roczne.

9. Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o przedsiębiorstwie (16 h):

       a) prezentacja sald księgowych w bilansie i rachunku zysków strat,

       b) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych,

       c) zestawienie zmian w kapitale własnym,

       d) wstęp do sprawozdania oraz informacje dodatkowe i objaśnienia – zawartość,

       e) sprawozdania z działalności jako załącznik do sprawozdania finansowego,

       f) sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej,

       g) obowiązki informacyjne wobec instytucji publicznych związane ze sprawozdaniem finansowym.

10. Analiza i rewizja sprawozdania finansowego (8 h):

       a) badanie sprawozdań finansowych – obowiązek badania, wybór biegłego rewidenta, współpraca z biegłym,

       b) ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa – analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdań finansowych, elementy 
            analizy dyskryminacyjnej.

11. Uregulowania prawne w zakresie (12 h):

       a) podatków lokalnych i majątkowych,

       b) innych obciążeń para fiskalnych: PFRON, opłata produktowa,

       c) podatku VAT,

       d) ubezpieczeń społecznych.

12. Elementy prawa (8 h):

        a) Kodeks cywilny – przedawnienie roszczeń, własność i inne prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, pełnomocnictwo
             a prokura,

        b) Kodeks spółek handlowych – obowiązki jednostki w zakresie organizacji zgromadzenia wspólników i walnego

              zgromadzenia, odpowiedzialność cywilna członków zarządu i rady nadzorczej, przekształcenie spółki w inną spółkę,

        c) elementy prawa pracy i Kodeksu cywilnego w zakresie umów z pracownikami (o dzieło i zlecenia).

13. Organy podatkowe i skarbowe - procedury, kontrola (8 h):

        a) Ordynacja podatkowa,

        b) organy kontroli skarbowej, uprawnienia kontroli skarbowej, inspektorzy oraz pracownicy kontroli skarbowej,

        c) postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych,

        d) rola orzecznictwa sądowo-administracyjnego w sprawach podatkowych.

14. Kontrola wyników nauczania (5 h):

        a) Na zakończenie kursu uczestnicy piszą egzamin.

mapka
jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w kursie przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- faksem pod numerem 58/ 554-29-17 wew. 3

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: szkolenia@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto po telefonicznym lub e-mailowym potwierdzeniu rozpoczęcia kursu w planowanym terminie.
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

Masz pytania?
Zadzwoń: 58 735 72 45  lub  58 735 72 50
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor