piątek, 15 listopada 2019; w sklepie jest 4577 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Regulamin sprzedaży i użytkowania (e-booków)
REGULAMIN SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA
PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH (E-BOOKÓW)

 
DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu oraz użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) dostępnych w ofercie księgarni internetowej Wydawcy (www.oddk.pl), w tym wzajemne prawa i obowiązki Kupującego i Wydawcy.
   
 2. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Wydawcy www.oddk.pl oraz w opisie każdego z dostępnych w ofercie Wydawcy e-booków.
   
 3. Kupujący, składając zamówienie na zakup e-booka, oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) oraz Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i akceptuje oba te regulaminy bez zastrzeżeń.
   
 4. Umowa pomiędzy Kupującym a Wydawcą zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia i jego opłacenia przez Kupującego.
   
 5. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o prawach konsumenta.
   
 6. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego i Regulaminu sprzedaży i użytkowania publikacji elektronicznych (e-booków) pierwszeństwo mają zapisy niniejszego Regulaminu.
 
DZIAŁ II
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA E-BOOKI
 
 1. Przed złożeniem zamówienia, którego przedmiotem jest e-book, Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
   
 2. Zamówienia, których przedmiotem jest e-book, realizowane są wyłącznie na podstawie przedpłaty dokonanej przez Kupującego (przelew, przelew online, PayU).
   
 3. Zakupiony i opłacony e-book zostanie udostępniony Kupującemu: 
  a) w przypadku płatności PayU – niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty,
  b) w przypadku płatności przelewem – w dzień roboczy (pon. – pt.), po zarejestrowaniu wpłaty na koncie Wydawnictwa lub po udokumentowaniu przez Kupującego dokonania wpłaty.
   
 4. Zakupiony e-book jest udostępniany poprzez link wysyłany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w zamówieniu. Do maila dołączona zostanie również faktura VAT (plik pdf) dokumentująca dokonanie zakupu.
   
 5. W przypadku, gdy Kupujący opłaci zamówienie poprzez płatność PayU, faktura VAT dokumentująca zakup zostanie wysłana osobnym e-mailem na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Kupującego w zamówieniu, w tym samym dniu lub kolejnym dniu roboczym, następującym po dniu dokonania wpłaty.
   
 6. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Wydawcy w formie pisemnej (e-mail: oddk@oddk.pl, faks: (58) 554 29 17) w ciągu 5 dni roboczych, od daty dokonania płatności za e-booka, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.
   
 7. W celu pobrania e-booka należy kliknąć w link przesłany w e-mailu i zainstalować plik na dysku komputera.
   
 8. Jeśli przedmiotem zamówienia Kupującego, oprócz e-booków, są również publikacje niecyfrowe lub produkty cyfrowe sprzedawane na nośnikach (CD, pendrive), zostaną one przesłane na wskazany w zamówieniu adres Kupującego wraz z dokumentem wydania magazynowego (WM). 

DZIAŁ III
LICENCJA
 
 1.  Wydawca oświadcza, że jest jedynym prawnym właścicielem e-booka oraz że e-book jest wytworem oryginalnym i nie narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o ochronie znaków towarowych i wynalazczości.
   
 2. Wszystkie e-booki oferowane przez sklep internetowy Wydawcy są objęte ochroną określoną w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   
 3.  Z chwilą wysłania e-booka na wskazany w zamówieniu przez Kupującego adres poczty elektronicznej Wydawca udziela Kupującemu niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej Kupującego do zainstalowania, uruchomienia, przechowywania i korzystania z zakupionych e-booków.
   
 4. Potwierdzeniem udzielonej licencji jest faktura zakupu.
   
 5. Kupujący ma prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać e-booków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
   
 6. Kupujący nie ma prawa usuwania zabezpieczeń technicznych zastosowanych przez Wydawcę.
   
 7. Kupujący w szczególności nie jest uprawniony do rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach.
   
 8. Kupujący jest zobowiązany do dbania o to, aby zakupiony e-book nie został wykorzystany niezgodnie z prawem oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   
 9. W przypadku wykorzystywania przez Kupującego e-booków niezgodnie z prawem Wydawca może kierować wobec Kupującego wszelkie roszczenia z tego tytułu. 
 
 
DZIAŁ IV
ZABEZPIECZENIA E-BOOKA ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE
 
 1. E-booki zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (WATERMARK). Zabezpieczenie to dotyczy zarówno warstwy technicznej (zabezpieczenie niewidoczne dla Kupującego, umożliwiające Wydawcy identyfikację i powiązanie pliku z jego właścicielem), jak i warstwy wizualnej (poprzez widoczne wskazanie danych Kupującego w pliku).
   
 2. Zapis i uruchomienie e-booka odbywa się poprzez pobranie z udostępnionego przez Wydawcę na adres mailowy Kupującego linku i zainstalowanie go na dysku komputera przy pomocy dedykowanego instalatora (plik exe).
   
 3. Po zainstalowaniu e-book (w formacie PDF) jest uruchamiany za pomocą inicjalizatora, który sprawdza dostępność aktualizacji zakupionego pliku, o czym informuje Użytkownika i umożliwia pobranie nowszej wersji e-booka.
   
 4. Aby skutecznie pobrać i użytkować e-book Kupujący powinien spełnić następujące wymagania techniczne:
  a) dostęp do Internetu,
  b) dostęp do poczty elektronicznej,
  d) posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows,
  c) posiadanie programu do odczytu plików PDF (Acrobat Reader).
 
DZIAŁ V
GWARANCJA
 
 1. Kupującemu przysługuje gwarancja na okres 12 miesięcy od dnia zakupu e-booka, wskazanego na fakturze VAT.
   
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie poprawność zapisu danych cyfrowych pliku.
   
 3. Gwarancja nie obejmuje w szczególności problemów technicznych spowodowanych niespełnieniem przez Kupującego wymogów technicznych opisanych w Dziale IV niniejszego Regulaminu.
   
 4. Gwarancja nie obejmuje również szkód wynikłych z wadliwego działania odbiornika, komputera lub systemu operacyjnego, szkód spowodowanych przez wadliwe działanie sieci energetycznej, uszkodzeń na nośnikach, na których e-book jest przechowywany i użytkowany, oraz innych błędów wynikających z niewłaściwego użytkowania pliku.
    
DZIAŁ VI
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 
 1. Ze względu na charakter produktów stanowiących przedmiot Umowy (świadczenie, które nie może zostać zwrócone) Kupujący traci prawo do odstąpienia od tej Umowy lub jej rozwiązania, z chwilą pobrania udostępnionego przez Wydawcę pliku instalacyjnego e-booka.
   
 2. Kupującemu niebędącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w przypadku dokonania wpłaty za jej przedmiot.
   
 3. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, o ile nie doszło do pobrania pliku na dysk komputera. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
   
 4.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Kupujący, o którym mowa w pkt 3 Działu VI Regulaminu, powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na piśmie (e-mail, faks), w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.
   
 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Działu VI niniejszego Regulaminu, stanowić będzie podstawę do wystawienia korekty faktury VAT dotyczącej zakupu e-booka oraz zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Kupującego. Zwrot środków nastąpi najpóźniej ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiona zostanie korekta faktury zakupu e-booka.
   
 6. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt 3 Działu VI niniejszego Regulaminu, nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w przypadku, gdy podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawcy wyraził on zgodę na rozpoczęcie wykonywania Umowy i dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego okresu uprawniającego Klienta do odstąpienia od Umowy.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych
290,00 zł + 5% VAT
(brutto: 304,50 zł)
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości i Inwentaryzacja od A do Z
300,00 190,00 zł + 5% VAT
(brutto: 199,50 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor