niedziela, 20 maja 2018; w sklepie jest 4250 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁOŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie

Krzysztof Puchacz

Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie

symbol: JBK742
objętość: 220 str.
format: B5
wydanie: 2012
ISBN: 978-83-7804-030-9
cena:
190,00 zł + 5% VAT
(brutto: 199,50 zł)
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Duże zmiany w zasadach odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych weszły w życie 11 lutego 2012 r.

Przejrzysty i dokładny komentarz do zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych napisany przez eksperta – praktyka, pracownika RIO. Autor szczegółowo omawia poszczególne obszary objęte zmianami wskazując przy tym dokładnie osoby, których konkretne zmiany dotyczą. W publikacji zamieszczono ponadto ujednolicony tekst ustawy oraz tabele porównawcze ułatwiające porównanie obecnego i poprzedniego stanu prawnego.

Najważniejsze zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
  • zaostrzenie zasad wymierzania kar za czyny będące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych,
  • ograniczenie możliwości stosowania przez komisje orzekające instytucji odstąpienia od wymierzenia kary, 
  • rozszerzenie kręgu osób mogących ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną o osoby niebędące pracownikami jednostki sektora finansów publicznych,
  • zmiany w katalogu czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • odrębne unormowanie zakresu odpowiedzialności związanej z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • szerokie zmiany w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej z naruszeniem zasad zamówień publicznych, kontroli zarządczej w tym w zakresie, wstępnej kontroli finansowej dokonywanej przez głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych,
  • utworzenie trzech międzyresortowych komisji orzekających w miejsce komisji działających przy poszczególnych ministerstwach.
Ustawa zmieniająca wprowadziła również do ustawy o finansach publicznych obowiązek ustalania przez jednostki sektora finansów publicznych przypadających im należności pieniężnych (w tym mających charakter cywilnoprawny) oraz terminowego podejmowania czynności zmierzających do wykonania zobowiązań. Brak tej regulacji był do tej pory jednym z głównych powodów uniewinniania osób, które nie ustaliły (lub dopuściły do przedawnienia) należności cywilnoprawnych jednostki sektora finansów publicznych (np. kar umownych).

Publikacja szczególnie polecana:
  • kierownikom jednostek sektora finansów publicznych oraz głównym księgowym tych jednostek;
  • osobom wchodzącym w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych;
  • osobom reprezentującym podmioty spoza sektora finansów publicznych otrzymującym dotacje z budżetu, realizującym projekty finansowane ze środków unijnych oraz osobom biorącym udział w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
recenzje
W lutym 2012 wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jednym z głównych jej powodów jest zbyt słabe (w ocenie autorów projektu) wypełnianie przez ustawę funkcji represyjnej. Związane jest to m.in. z tym, że ustawa w obecnym brzmieniu zawiera wiele nieprecyzyjnych przepisów. Wątpliwości te rozstrzygane są na korzyść osób, wobec których prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. Nowelizacja m.in. rozszerza krąg osób, które mogą ponosić odpowiedzialność dyscyplinarną. Modyfikacja objęła także zakres przedmiotowy odpowiedzialności dyscyplinarnej. Dotyczy np. działań i zaniechań w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
„Rzeczpospolita", 6 grudnia 2011r.
o autorze
Krzysztof Puchacz

Ekspert z zakresu finansów publicznych i zamówień publicznych, wykładowca akademicki, wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej, doradca ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej w wielu jednostkach sektora finansów publicznych. Autor cenionych publikacji książkowych na temat finansów publicznych, kontroli zarządczej, dyscypliny finansów publicznych i zamówień publicznych.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel./faks: (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie Prekursor